1-  Địa chỉ: 146 An Bình, Phường 7, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

2- Điện thoại : 39234359 – 025

3- Email : bvab.tccb@gmail.com

        4- Cơ cấu tổ chức:

           – Tổng số nhân sự : 09  

           – Quyền điều hành: BSCKI. Nguyễn Kim Loan

         5- Chức năng, nhiệm vụ:

– Phòng Tổ chức Cán bộ là phòng nghiệp vụ, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về tổ chức thực hiện công tác tổ chức cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ của Bệnh viện.

   – Căn cứ vào nhiệm vụ chung của Bệnh viện, lập kế hoạch tổ chức bộ máy, sắp xếp nhân lực, đào tạo nhân lực, tổ chức thi tuyển nhân lực để trình Giám đốc xét duyệt và tổ chức thực hiện.

   – Tổ chức thực hiện công tác cán bộ quản lý hồ sơ lí lịch theo phương pháp khoa học, làm thống kê báo cáo theo quy định.

   – Xây dựng lề lối làm việc và quan hệ công tác giữa các khoa, phòng trình Giám đốc Bệnh viện xét duyệt, tổ chức thực hiện.

   – Tổ chức thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quan hệ chặt chẽ với các tổ chức Đảng, chính quyền địa phương để phối hợp công tác trong công việc có liên quan.

   – Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước, của Ngành Y tế đối với mọi thành viên và người bệnh trong Bệnh viện.

   – Phối hợp với các đoàn thể quần chúng tổ chức phong trào thi đua, các đợt học tập thời sự, chính trị, chính sách, văn hóa, ngoại ngữ để nâng cao y đức, tinh thần trách nhiện và thái độ phục vụ.

   – Phối hợp với các khoa, phòng chức năng đề xuất với Giám đốc Bệnh viện giải quyết các vấn đề có liên quan đến người bệnh thuộc diện chính sách xã hội.

   – Nắm tình hình, tâm tư, nguyện vọng của mọi thành viên trong Bệnh viện để đề xuất với Giám đốc  xem xét, giải quyết.

6- Các bộ phận:

– Lao động tiền lương, chế độ, chính sách.

– Quản lý nhân lực; hồ sơ nhân lực; phần mềm quản lý nhân lực.

– Tuyển dụng, điều động, luân chuyển.

– Công tác cán bộ; bổ nhiệm; miễn nhiệm.

– Thi đua, khen thưởng, kỷ luật.

– Đào tạo cán bộ; quy hoạch cán bộ.

– Bảo vệ chính trị nội bộ.

7- Định hướng phát triển

– Đảm bảo tính công bằng, dân chủ, công khai trong thực hiện các chính sách, chế độ của cán bộ, công chức, viên chức .

– Quản lý hồ sơ cán bộ trên mạng máy tính.

– Tiếp tục triển khai thực hiện qui chế dân chủ trong Đảng bộ cơ sở, chính quyền, đoàn thể và trong toàn thể cán bộ công nhân viên.

8-  Các thành tích đạt được:

Năm Danh hiệu thi đua Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định
2013 Thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước của Ngành Y tế TP. HCM giai đoạn 2011-2013. Quyết định số 872/QĐ-SYT, giấy khen số 2/QĐ-SYT, 16/06/2013; Sở Y tế.
2013 Tập thể lao động xuất sắc năm 2013 Quyết định số 54/QĐ-BVAB, giấy khen số 04/GK-BVAB, 07/03/2014; Bệnh viện An Bình
2014 Thành tích hoạt động Công đoàn xuất sắc năm 2014 Quyết định số 225/QĐ-KT, 18/12/2014; Công đoàn Ngành Y tế.  
2014 Tập thể lao động xuất sắc năm 2014 Quyết định số 520/QĐ-BVAB, giấy khen số 55/GK-BVAB, 09/12/2014; Bệnh viện An Bình
2014 Tập thể lao động xuất sắc năm 2014 Quyết định số 2724/QĐ-UBND, ngày 09/06/2015
2015 Tập thể lao động xuất sắc năm 2015 Quyết định số 747/QĐ-BVAB ngày 14/12/2014; Bệnh viện An Bình

 9- Tập thể Phòng Tổ chức Cán bộ:

Hình tập thể cán bộ phòng