1. Địa chỉ:146 An Bình, Phường 7, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

2. Điện thoại : 54052839 -034

3. Email :

4-  Cơ cấu tổ chức:

    – Tổng số nhân sự : 29  

           – Trưởng phòng : CN. Lê Hoàng Duy Anh

5 Chức năng, nhiệm vụ:

– Phòng Hành chánh quản trị là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc về toàn bộ công tác hành chánh quản trị trong bệnh viện.

– Tham mưu cho Ban Giám đốc về công tác HCQT của bệnh viện, xây dựng kế hoạch, dự toán định hướng phát triển bệnh viện.

– Căn cứ kế hoạch công tác của bệnh viện, lập kế hoạch công tác của phòng để trình giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện.

– Lập kế hoạch cung ứng vật tư, trang thiết bị thông dụng cho các khoa, phòng trong bệnh viện theo kế hoạch đã được duyệt, đảm bảo đầy đủ đúng chủng loại, đúng quy định về quản lý tài chính. Đảm bào cung cấp vật dụng tiêu hao, văn phòng phẩm, đồng phục CBVC bệnh viện, đồ vải bệnh nhân… kip thời và đúng quy định.Tổ chức tốt công tác quản lý có hệ thống các công văn đi và đến của bệnh viện, hệ thống bảo quản, bảo mật, lưu trữ hồ sơ theo quy chế lưu trữ văn thư. Đảm bảo hệ thống thông tin liên lạc của bệnh viện. Quản lý và sử dụng con dấu theo đúng quy định của Nhà nước. Đảm bảo công tác phục vụ các buổi hội nghị toàn bệnh viện, các buổi họp hội giao ban, tiếp đón các đoàn khách đến làm việc tại bệnh viện.Quản lý và sửa chữa nhà cửa, kho hàng, vật tư thiết bị của bệnh viện; duy tu, bảo dưỡng các máy móc thông dụng theo kế hoạch. Quản lý tốt tài sản và các phương tiện vận tải của bệnh viện. Điều động xe ô tô đi công tác và cấp cứu theo quy định; Quản lý nhiên liệu cung cấp theo km thông qua cơ số kỹ thuật của mỗi xe theo định mức. Đảm bảo cung cấp đầy đủ nước sạch, cung ứng điện cho hoạt động của bệnh viện. Thường xuyên kiểm tra hệ thống cấp nước, bảo dưỡng hệ thống điện, máy phát điện dự phòng, hệ thống báo cháy. Xử lý vận chuyển hệ thống xử lý chất thải bệnh viện theo đúng quy định. Đảm bảo vệ sinh ngoại cảnh sạch, đẹp (vườn hoa, cây cảnh), hệ thống cống rãnh thông thoát trong bệnh viện. Định kỳ tổ chức kiểm tra vệ sinh chung trong bệnh viện. Định kỳ tổng kết công tác cung cấp, mua sắm vật liệu, trang thiết bị thông dụng, báo cáo giám đốc bệnh viện. Giám sát các công trình xây dựng, cải tạo mở rộng, sửa chữa nâng cấp bệnh viện. Phối hợp với các khoa, phòng giữ gìn an ninh trật tư, bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ tại bệnh viện. Nghiên cứu xây dựng định mức tiêu hao vật tư thông dụng để trình giám đốc bệnh viện duyệt và tổ chức thực hiện. Kiểm tra đôn đốc việc sử dụng hợp lý, có hiệu quả; chống lãng phí, tham ô.

6- Các thành tích đạt được:

        Danh hiệu: tập thể lao động xuất sắc năm 2018.