-Danh mục giá dịch vụ kỹ thuật tương đương thống nhất tên các dịch vụ kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh tương đương giữa thông tư 43 và thông tư 50 với thông tư số 02/2017/TT-BYT và thông tư số 13/2019/TT-BYT

GIÁ DỊCH VỤ KỸ THUẬT KHÁM CHỮA BỆNH THEO YÊU CẦU

Danh mục giá kỹ thuật dịch vụ tương đương

Bảng giá tiền giường theo yêu cầu – điều chỉnh 15.12.2018

Phụ lục thông tư 39 thay thế thông tư 15

Thông báo điều chỉnh giá theo TT15-TT-BYT ngày 15.7.2018

Giá dịch vụ theo thông tư 02/2015