1- Địa chỉ: 146 An Bình, Phường 7, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

2- Điện thoại : 028-38383970   – 111

3- Email :bvab.cntt@gmail.com

4-  Cơ cấu tổ chức:

    – Tổng số nhân sự :   07

           – Điều hành phòng : Nguyễn Nhựt Tấn

5 Chức năng, nhiệm vụ:

 • Tư vấn cho Giám đốc Bệnh viện về:
 • Kế hoạch hoạt động CNTT chung của Bệnh viện.
 • Phương hướng phát triển CNTT của Bệnh viện.
 • Giám sát và triển khai các ứng dụng CNTT của Bệnh viện
 • Quản lý toàn bộ hệ thống mạng máy tính Bệnh viện:
 • Phòng có nhiệm vụ điều hành toàn bộ hệ thống mạng trong Bệnh viện.
 • Xây dựng hệ thống quản lý thông tin bệnh viện thống nhất, tập trung dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc.
 • Tổ chức quản lý toàn bộ hệ thống máy vi tính, máy chủ, thiết bị mạng trong Bệnh viện.
 • Tổ chức đấu thầu, mua sắm các trang thiết bị liên quan đến hệ thống mạng, máy tính, phần mềm quản lý trong bệnh viện theo kế hoạch ngân sách được phê duyệt.
 • Xây dựng phát triển mở rộng và bảo trì hệ thống
 • Kết hợp, giám sát, kiểm tra bảo dưỡng, bảo trì, thay thế hoặc nâng cấp máy tính và thiết bị tin học để đảm bảo chất lượng cho sự hoạt động tốt của hệ thống mạng.
 • Hợp tác, xây dựng, triển khai, giám sát, bảo trì các phần mềm phục vụ công tác chuyên môn cũng như quản lý.
 • Triển khai các dự án ứng dụng CNTT của bệnh viện.

6- Các thành tích đạt được:

 • Triển khai Dự án Phần mềm Tổng thể Bệnh viện. Khảo sát yêu cầu người sử dụng trong toàn Bệnh viện, triển khai tại các khoa bệnh viện.
 • Hỗ trợ khắc phục sự cố đảm bảo hoạt động ổn định của hệ thống. Hỗ trợ triển khai và chủ động vận hành các hệ  thống CNTT ứng dụng vào quản lý trong toàn Bệnh viện.
 • Duy trì công tác bảo dưỡng, thay thế hoặc nâng cấp máy tính và thiết bị tin học để đảm bảo chất lượng cho sự hoạt động tốt của hệ thống mạng toàn bệnh viện.

Mặc dù lực lượng phòng còn mỏng nhưng được sự chỉ đạo sát sao cùng với sự ủng hộ thiết thực của Ban lãnh đạo Bệnh viện, phòng CNTT đã hoàn thành tốt những nhiệm vụ chính của mình, từng bước triển khai các hoạt động mới theo sự phát triển của Phòng cùng với sự phát triển vững chắc của Bệnh viện.