Tạm Thời Ngưng Hoạt Động Khu Khám Bệnh BHYT Ngoài Giờ (Thứ 7)