Quyết định về xếp hạng Bệnh viện An Bình trực thuộc Sở Y tế